Privatumo politika


2018-12-11 VERSIJA

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Emeta“, juridinio asmens kodas 124138014, adresas Naugarduko g. 41, Vilnius, Kontaktinis telefono Nr.  +370 60605571, elektroninio pašto adresas: emetavilnius@gmail.com

1.    KAIP PASIKEITĖME ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI?

1.1.    Nuo mūsų veiklos pradžios rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl kardinalių pasikeitimų mūsų veikloje nėra. Įsigaliojus naujajam reguliavimui mums prireikė tik papildyti Jūsų teises naujai atsiradusiomis. Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
1.1.1.    Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.1.2    Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.1.3.    užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.1.4.    užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.1.5.    Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.1.6.    Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2.        KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?

2.1.    Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
2.2.    Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

3.    KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE? 

3.1.    Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

3.2.    Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

Duomenų pavadinimas

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo pagrindas

Pirkimo duomenys

Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo adresas (kai taikoma),  Prekės pristatymo būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija.

Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

Pateigdami užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. Šis pareiškimas galioja ir perkant prekes išsimokėtinai.

Tarp jūsų ir mūsų sudarytos pirkimo pardavimo sutarties pagrindu

Pirkimo išsimokėtinai duomenys

Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Asmens kodas, Asmens dokumento numeris, Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, Informacija apie Jūsų darbinę padėtį, Per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis, Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresas, Prekės pristatymo būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Mokėjimų istorija, Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija.

Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus Pirkimo duomenų bei Išsimokėtino pirkimo duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Tarp jūsų ir mūsų sudarytos pirkimo pardavimo sutarties pagrindu

Registracijos duomenys

Privalomi registracijos duomenys

Elektroninio pašto adresas

Tarp jūsų ir mūsų sudarytos namams123.lt/lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties pagrindu

Alternatyvūs (Jūsų savanoriškai pateikti) duomenys

Vardas, Pavardė, Telefono numeris, Gimimo data, Lytis, Pristatymo adresas, Mokėjimo kortelių duomenys.

Sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje namams123.lt/lt Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi elektroninės parduotuvės naudojimuisi bei prekių įsigijimui. Tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas tarp Jūsų ir namams123.lt/lt sudarytos naudojimosi elektroninės parduotuvės platforma sutartį teikiant Jums atitinkamas paslaugas.

Naudojimosi namams123.lt/lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys

Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Jūsų viešai paskalbtos nuomonės apie namams123.lt/lt parduodamas prekes istorija, Jūsų norų sąrašas, Mūsų ir Jūsų komunikacijos istorija, Jūsų norų sąrašas, Telefono numeris, IP adresas, Palikto prekių krepšelio duomenys, namams123.lt/lt vykdomų apklausų atsakymų istorija taip pat jūsų pirkimo duomenys, išsimokėtino pirkimo duomenys, Užsakymų istorija, Mokėjimų istorija. Papildomai, atsižvelgiant į elektroninėje parduotuvėje namams123.lt/lt teikiamas paslaugas, gali būti renkami papildomi Jūsų asmens duomenys susiję su  su Jūsų naudojimusi namams123.lt/lt elektronine parduotuve.

Tarp jūsų ir mūsų sudarytos namams123.lt/lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties pagrindu

Slapukų duomenys

Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istorija

Jūsų sutikimo pagrindu

Patikimumo duomenys

Asmens duomenys, susiję su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu.

Teisėto namams123.lt/lt intereso pagrindu

Analitiniai duomenys

Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve namams123.lt/lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Pirkimų istoriją; Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją; Mokėjimų istoriją; Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes; Apklausų metu pateiktus atsakymus; Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

namams123.lt/lt teisėto intereso pagrindu

Naujiniai duomenys

Teikdami Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresą, Įrenginių identifikacinius numerius.

Tarp jūsų ir mūsų sudarytos namams123.lt/lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties ir jūsų užsakytos paslaugos  pagrindu

Individualizuoti duomenys

Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresą, Pristatymo adresą, Pristatymo būdų istoriją, Mokėjimo būdų istoriją, Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją, Pirkimo istoriją, IP adresas, Įrenginių identifikaciniai numerius.

Tarp jūsų ir mūsų sudarytos namams123.lt/lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties ir jūsų užsakytos paslaugos  pagrindu

Saugumo duomenys

Atvaizdas filmuotoje medžiagoje Jums lankantis mūsų prekybos vietose bei atsiėmimo vietose.

Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.

Teisėto namams123.lt/lt ir trečiųjų šalių intereso pagrindu

4.    KOKIU TIKSLU TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS?

4.1.    Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
4.2.    Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje namams123.lt/lt mums būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:
 • Pirkimo duomenys;
 • Pirkimo išsimokėtinai duomenys;

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

4.3.    Siekdami suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, paslaugų sutarties pagrindu, t.y. naudojimosi elektroninės parduotuvės namams123.lt/lt sutarties pagrindu, tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis: 

 • Registracijos duomenys;
 • Naudojimosi namams123.lt/lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys.
4.4.    Individualiai Jūsų pagal paslaugų sutartį užsakytų paslaugų teikimo tikslu, siekiant taupyti Jūsų laiką ir automatizuotomis priemonėmis nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: 
 • Naujiniai duomenys;
 • Individualizuoti duomenys.

Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymu tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Jums užsisakius naujienlaiškių paslaugą. 
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti užsisakytos paslaugos. Atsisakyti paslaugos galite pateikdami mums savo paslaugos atsisakymą raštu, elektroniniu paštu emetavilnius@gmail.com arba atnaujinę savo užsakytų paslaugų paketą asmeninėje paskiroje.  

4.5.    Patikimumo vertinimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
 • Patikimumo duomenys.

Vadovaujantis šiais duomenimis yra apskaičiuojamas Jūsų reitingas, kuris parodo kokia tikimybė, kad jūs atsiimsite savo užsakytą užsakymą tokiu būdu, kurį pasirinkote pirkdami prekę. Jei Jūs dažnai neatsiimate savo užsakymo, Jūsų reitingas mažėja ir Jūs galit būti paprašyti apmokėti už užsakytas prekes iš anksto, o ne jų atsiėmimo metu. Šis reitingas nėra viešai skelbiamas ir yra naudojamas tik Bendrovės veiklos, saugumo, apgaulės prevencijos tikslais. Jei Jūs nesutinkate su šiuo reitingu, galite pateikti savo nesutikimo argumentus ir juos įvertinę peržiūrėsime Jūsų reitingą.

4.6.    Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve namams123.lt/lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl paslaugų gerinimo tikslais vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmenis:

 • Slapukų duomenys;
 • Analitiniai duomenys.

4.7.    Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, nurodytus šios privatumo politikos 3.2. punkte, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.


4.8.    Siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą taip pat apsisaugoti nuo prekių vagysčių fizinėse prekių parduotuvėse bei atsiėmimo vietose mes esame įrengę stebėjimo kameras ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Saugumo duomenys.

Jums lankantis mūsų parduotuvėse ar prekių atsiėmimo punktuose esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.


5.    AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS namams123.lt/lt ELEKROTRONINE PARDUOTUVE? 

5.1.    Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris yra vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu.   Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.  

6.    KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS? 

6.1.    Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
6.1.3.    Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
6.1.4.    Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;
6.1.5.    Finansines paslaugas teikiančios įmonės su kuriomis Jūs sudarote prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartis;
6.1.6.    Bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas; 
6.1.7.    Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
6.1.8.    Meistro paslaugas teikiančioms įmonėms;
6.1.9.    Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

6.2.    Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
6.2.3.    Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
6.2.4.    Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

6.3.    Taupydami Jūsų laiką bei siekdami kuo greičiau pašalinti nepatogumus kilusius dėl to, kad prekė Jums buvo pristatyta ne pilnos sudėties arba sugadinta, teikiant garantinio aptarnavimo paslaugas Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį bei Jūsų nurodytą prekės pristatymo adresą, trūkstamų detalių ar naujų prekių pristatymo tikslais perduodame nepilnos sudėties ar nekokybiškos prekės gamintojui.
 

6.4.    Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos sąjungos ribų. Jūsų asmens duomenys už ES ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

 • Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
 • Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
 • Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;  
 • Parneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.

7.    KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

7.1.    Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

8.        KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

8.1.    Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
8.1.1.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: emetavilnius@gmail.com;
8.1.2.    Pranešdami mums telefonu: +370 60605571;
8.1.3.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

9.    KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

9.1.    Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
9.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje; 
9.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: emetavilnius@gmail.com;
9.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 60605571;
9.1.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

10.    AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

10.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. 

10.2.    Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:


10.2.1.    Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
10.2.2.    Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
10.2.3.    Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
10.2.4.    Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.  
10.2.5.    Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  

10.3.    Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:


10.3.1.    Savo asmeninėje namams123.lt/lt paskyroje; 
10.3.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: emetavilnius@gmail.com;
10.3.3.    Pranešdami mums telefonu +370 60605571;
10.3.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

11.    AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS KAIP TAI PADARYTI?

11.1.    Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

11.1.1.    Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
11.1.2.    Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti 
11.1.3.    Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
11.1.4.    Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų). 

11.2.    Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:


11.2.1.    Pateikdami mums prašymą per savo asmeninę namams123.lt/lt paskyrą;
11.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: emetavilnius@gmail.com;
11.2.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 60605571;
11.2.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas 

12.    AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

12.1.    Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais: 
12.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje
nuimkite pažymėtą varnelę ties jūsų sutikimu.
12.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: emetavilnius@gmail.com;
12.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 60605571;

13.    KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

13.1.    Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
13.2.    Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais: 
13.2.1.    Per savo asmeninę namams123.lt/lt paskyrą;
13.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: emetavilnius@gmail.com;
13.2.3.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 60605571;
13.2.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

14.    KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?


14.1.    Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
14.1.2.    Per savo asmeninę namams.lt paskyrą;
14.1.3.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: emetavilnius@gmail.com;
14.1.4.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 60605571
14.1.5.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.
14.2.    Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo. 
14.3.    Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje. 
14.3.1.    Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją. 

15.    KAS YRA SLAPUKAI? 


15.1.     Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.   
15.2.    Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje:

Slapukų politika

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose. 

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Kokius slapukus mes naudojame?

Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį Jūsų įrenginyje. Techninių slapukų pagalba  užtikrinama interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima  sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje. 

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai. 

Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti  interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis, išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį ir atlieka panašias interneto tinklapio ir mobiliosios aplikacijos Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas. 

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Analitiniai slapukai. Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje ar mobiliojoje aplikacijoje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti panaudota siekiant  atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją Jums naršant.  Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai (komerciniai) slapukai. Tikslinius (komercinius) slapukus  naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama  naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant , pateikti jums komercinius pasiūlymus. Pavyzdžiui Jums įsigijant mobilų telefoną, pasiūlyti įsigyti tinkamą dėkliuką telefonui. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti  reklamos paslaugų partneriams.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai

Esame kruopščiai patikrinę ir atrinkę partnerių sąrašą, kurie yra įsidiegę papildomus slapukus, kurie neturi galimybės pasiekti Jūsų asmens duomenų ir negali būti susieti su konkrečia asmenybe, tačiau įgalina užtikrinti sklandų paslaugos teikimą. Pavyzdžiui leidžia palikti anoniminį komentarą ar atsiliepimą apie mūsų paslaugas, kuriuos analizuojame padedant partneriams.  

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti.  Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą elektroniniu paštu emetavilnius@gmail.com ar telefonu +370 60605571. Atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs taip pat turite ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus.

Svarbu žinoti, kad naudotis svetaine atsisakius techninių, funkcinių ir analitinių slapukų nebus galima, todėl slapukų trinti ar blokuoti nerekomenduojame